Nauka pływania

  • Opublikowano: czwartek, 12 październik 2017 10:51

Harmonogram zajęć -PIĄTEK (do pobrania)

                                  Harmonogram zajęć - SOBOTA ( do pobrania)

Innowacja pedagogiczna "Kocham Wielkopolskę"

  • Opublikowano: wtorek, 30 maj 2017 11:15

Innowacja pedagogiczna dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Jutrosinie
Kocham Wielkopolskę


I. WSTĘP
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U.z 2002 r. Nr 56, poz. 506 oraz z 2011 r. Nr 176, poz. 1051) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września
1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
Autorzy innowacji: mgr Marlena Janura, mgr Sylwia Wojciechowska, mgr Katarzyna Żarczyńska
Czas realizacji: trzyletni cykl kształcenia – od 01.09.2015/2016 do 30.06.2017/2018.
Rodzaj innowacji: metodyczna oraz organizacyjna.
Miejsce przeprowadzenia innowacji: Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie.
Zakres innowacji: uczniowie klas IV – VI.
Realizowana innowacja zostanie zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

II. PRZYCZYNY WPROWADZENIA INNOWACJI
 WSTĘP
Jutrosin to niewielkie miasteczko położone w południowej części Wielkopolski. Oddalone około 110 km od Poznania i około 80 km od Wrocławia – stolicy Dolnego Śląska. Usytuowanie pomiędzy tymi dwoma miastami i bliskość Wrocławia powoduje, że mieszkańcy chętniej utożsamiają się z tym miastem, zapominając o administracyjnej przynależności do Wielkopolski. Celem tej pracy jest zatem uświadomienie uczniom wielkopolskich tradycji, wzbudzenie w nich poczucia dumy wobec historii i tradycji „małej ojczyzny”. Innowacyjność zajęć będzie polegała na propagowaniu tradycji, kultury i miłości doregionu przez działanie oraz wykorzystanie najbardziej efektywnej metody nauczania, jaką jest projekt edukacyjny. Głównym celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań tradycją i lokalnego patriotyzmu oraz rozwijanie postawy twórczej
uczniów.
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WPROWADZENIA INNOWACJI
Projekt jest wyjątkowy, bo międzyprzedmiotowy. Zakłada współpracę wielu nauczycieli szkoły i osób z jej otoczenia. Jest również bardzo bogaty i obfitujący w różne wydarzenia, treści wykraczające poza podstawę programową, metody aktywizujące: elementy dramy, inscenizacje, wykorzystanie zasobów internetu, lekcja muzealna, konkursy, prace w grupach, zajęcia warsztatowe, twórcze i kreatywne działania uczniów. Nigdy w szkole nie tworzyliśmy questu - to będzie nowość.
III. PUBLIKACJA INNOWACJI
Innowacja zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.spjutrosin.edu.pl

IV. TEMATYKA ZAJĘĆ
Program Kocham Wielkopolskę przeznaczony jest do realizacji na II etapie edukacji szkoły podstawowej. Za realizację innowacji odpowiadać będą autorki innowacji oraz wychowawcy klas IV – VI i pozostali nauczyciele. W ciągu 3 lat powstanie baza materiałów, które będą mogły być wykorzystane w dalszej pracy szkoły. Kolejne kroki
realizowanej innowacji będą zamieszczane na szkolnej stronie www.spjutrosin.ovh.pl w specjalnie wyodrębnionym linku.
Rok szkolny 2015/2016
1. Wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Kalisza i Poznania.
Uczniowie klas V i VI wyjadą na jednodniowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze, w czasie których poznawać będą miejsca ważne dla historii Wielkopolski.
A) Poznań (propozycje): Ostrów Tumski z Katedrą (kaplica, grobowce, podziemia), wzgórze św. Wojciecha z cmentarzem zasłużonych Wielkopolan, Cytadela, Plac Mickiewicza, Stary Rynek, pomnik starego Marycha itp.
B) Kalisz (propozycje): Rynek, Katedra pw. św. Mikołaja, kościół pw. św. Józefa, grodzisko na Zawodziu, teatr i park miejski, najstarsze nekropolie, itp. Po powrocie uczniowie przygotują fotoreportaże lub filmy z wycieczek i opublikują je na stronie internetowej szkoły.
2. Qlinaria – warsztaty i festiwal dań kuchni wielkopolskiej.
Dla kilkunastu uczniów klas IV – VI zostaną przeprowadzone warsztaty kulinarne prowadzone przez rodziców, w ramach których uczniowie nauczą się i przygotują sztandarowe dania kuchni wielkopolskiej. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy kulinarne:
- Fyrajunce bźdźwiągwy,
- Gipkie baby

- Mukowate gzuby,
- Nababrane jadaczki,
- Sfefrane luntrusy,
- Opypłane kutuny,
- Pierdoły.
Następnie dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły zostanie przygotowana degustacja dań z opisem. Na stronie
internetowej szkoły zostaną zamieszczone zdjęcia oraz powstanie „Książka kucharska”, w której zostaną zamieszczone
przepisy na przygotowane potrawy wielkopolskie (na przykład: gzika, chruściki, kluchy na łachu, szneka z glancem, szagówki,
plyndze, szare kluchy ze skwarkami, kluski zaparzane, śledzie w śmietanie, rogale marcińskie, pyry w mundurkach).
 Rok szkolny 2016/2017
1. Wykład pani Heleny Żyto autorki książki Jutrosińska wiara i gwara oraz koncert zespołu ludowego „Chojnioki”. Na specjalnie zorganizowanym wykładzie pani Helena Żyto autorka książki „Jutrosińska wiara i gwara” omówi zagadnienia przybliżające uczniom znaczenie języka w procesie komunikacji międzyludzkiej. Zapozna ich z wyodrębnieniem się dialektów i gwar oraz przedstawi różnicę pomiędzy nimi. Głównym celem spotkania będzie zapoznanie słuchaczy ze słownikiem gwary
jutrosińskiej. Atrakcją spotkania będzie również koncert miejscowego zespołu ludowego „Chojnioki”. Całość zostanie udokumentowana w postaci sprawozdań uczniowskich, artykułu prasowego i fotoreportażu.
2. Konkurs dla uczniów pt. „Znam gwarę”.
Wszyscy uczniowie klas IV – VI wezmą udział w konkursie ze znajomości wyrazów gwarowych. Konkurs zostanie
przeprowadzony w formie pisemnej. Wśród uczestników zostaną wyłonieni i nagrodzeni zwycięzcy.

V. ZASADY FUNKCJONOWANIA INNOWACJI
 OGÓLNE CELE INNOWACJI
1. Zaprezentowanie wielkopolskich tradycji.
2. Przekazanie wiedzy na temat wyjątkowości i atrakcyjności wielkopolskiej kultury i mowy.
3. Wzbudzanie poczucia dumy wobec historii i tradycji „małej ojczyzny”.
4. Odkrywanie pasji i talentów uczniów (kulinarnych, literackich, muzycznych, plastycznych, aktorskich, fotograficznych).
5. Kształcenie umiejętności pracy w zespole.


 SZCZEGÓŁOWE CELE INNOWACJI
1. Zwrócenie uwagi na znaczenie gwary w naszej kulturze i tradycji.
2. Wzbogacenie słownictwa związanego z gwarą wielkopolską.
3. Uwrażliwienie na piękno języka gwarowego.


 METODY OSIĄGNIĘCIA CELÓW
1. Podające (wykład, opowiadanie, pogadanka, opis).
2. Eksponujące (drama, pokaz z elementami przeżycia).
3. Praktyczne (metoda projektu).


VI. UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE INNOWACJI
 Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się.
 Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach.

 Efektywne współdziałanie w zespole.
 Rozwijanie problemów w twórczy sposób.
 Sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną.


VII. EWALUACJA
Zadaniem ewaluacji jest ulepszenie programu, dostosowanie go do warunków szkoły i grupy uczniów.
 Cel ewaluacji:
1. Zweryfikowanie dotychczasowego planu przedsięwzięć pod kątem oczekiwań nauczycieli, uczniów i rodziców.
2. Sprawdzenie trafności doboru kolejności działań.
 Odbiorca ewaluacji:
1. Nauczyciele przeprowadzający innowację.
 Czas realizacji:
1. Po każdym półroczu.
 Wykonawca ewaluacji:
1. Nauczyciele przeprowadzający innowację.
 Przedmiot ewaluacji:
1. Oferta zajęć.
2. Sposób realizacji zadań.
 Wyniki konkursów oraz turniejów ogłoszone będą na apelach podsumowujących cykl działań.
 Nauczyciele ocenią wkład pracy i zaangażowanie uczestników.

Laureaci konkursów i turniejów otrzymają dyplomy i drobne nagrody.
 Dorobek uczestników zajęć zostanie zaprezentowany na wystawach, na stronie internetowej szkoły,
przedstawiony rodzicom na spotkaniach (prezentacje multimedialne, zdjęcia).
 Informacje o wynikach, sukcesach, problemach zostaną przekazane Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom
(informacja na stronie internetowej szkoły, w gazecie lokalnej).
 Przeprowadzone zostaną ankiety ewaluacyjne dla uczniów poszczególnych klas po każdym roku szkolnym.
 W czerwcu każdego roku zostanie przeprowadzone podsumowanie działań.
 Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności rozwiązywania
problemów oraz pozytywne opinie rodziców.

SPRAWOZDANIE
z realizacji i zadań uwzględnionych
w innowacji pedagogicznej dla uczniów klas IV – VI
Szkoły Podstawowej w Jutrosinie Kocham Wielkopolskę


Na rok szkolny 2015/2016 w ramach innowacji pedagogicznej przewidziano realizację
dwóch zadań:
• wycieczka turystyczno - krajoznawczej do Kalisza i Poznania,
• Qlinaria – warsztaty i festiwal dań kuchni wielkopolskiej.
zadanie nr 1
Wycieczki turystyczno - krajoznawcze do Kalisza i Poznania
Uczniowie klas V i VI wyjechali na jednodniowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze, naktórych odwiedzili ważne miejsca dla historii Wielkopolski.
A) klasy V - Poznań: Ostrów Tumski z Katedrą (kaplica, grobowce, podziemia), wzgórze
św. Wojciecha z cmentarzem zasłużonych Wielkopolan, Plac Mickiewicza, Stary
Rynek, pomnik starego Marycha itp.,
B) klasy VI – Kalisz - 09.11.2015 r.: Rynek, Katedra pw. św. Mikołaja, kościół pw. św.
Józefa, grodzisko na Zawodziu, teatr i park miejski, najstarsze nekropolie.
Uczniowie przygotowali fotoreportaże z wycieczek, które zostały opublikowane nastronie internetowej szkoły.
zadanie nr 2
Qlinaria – warsztaty i festiwal dań kuchni wielkopolskiej.
04.06.2016 r. w Szkole Podstawowej w Jutrosinie odbył się festyn Kocham
Wielkopolskę, podczas którego dla uczniów klas IV – VI zostały zorganizowane warsztaty
kulinarne prowadzone przez rodziców. Uczniowie przygotowali sztandarowe dania kuchni
wielkopolskiej:
- Fyrajunce bźdźwiągwy - klasa IVa – kluchy na łachu,
- Gipkie baby – klasa IVb – gzika i pyry w mundurkach,
- Mukowate gzuby – klasa Va - szagole
- Nababrane jadaczki- klasa Vb –chruściki,
- Sfefrane luntrusy – klasa Vc – rogale barcińskie,
- Opypłane kutuny – klasa VIa – szare kluchy ze skwarkami,
- Pierdoły – klasa VIb – plyndze.
Wszyscy uczestnicy festynu zostali zaproszeni na degustacje dań. Na stronie internetowej szkoły zamieszczono z realizacji zadania oraz „Książkę kulinarną”, w której
zostały zamieszczone przepisy na przygotowane potrawy wielkopolskie. Poszczególne klasy przygotowały również scenki teatralne, w których wykorzystano
dialekt wielkopolski.
Marlena Janura, Sylwia Wojciechowska, Katarzyna Żarczyńska

SKO

  • Opublikowano: poniedziałek, 29 maj 2017 10:39

     Szkolna Kasa Oszczędnościowa przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKO NA DZIEŃ 31.12. 2016 r.

            SKO przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie liczby obecnie 180 członków z klas I – VI, co stanowi ok. 64 % ogółu uczniów.

            W ramach szkolnego systemu oszczędzania uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych książeczkach. Ta forma oszczędzania największą popularnością cieszy się wśród uczniów klas młodszych. Z obserwacji i wywiadu z uczniami można stwierdzić, iż dzieci zbierają pieniądze na konkretny cel. Szkolny system odkładania pieniędzy wpływa  korzystnie na podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej dzieci, a co za tym idzie wzrostu umiejętności i świadomości oszczędzania.

           W prowadzenie SKO zaangażowani są oprócz koordynatora wszyscy wychowawcy klas I-VI.

Koordynator: Anna Jamroży

 

"Śniadanie daje moc"

  • Opublikowano: poniedziałek, 29 maj 2017 11:06

"Śniadanie daje moc"- 8.11.2016

Klasa 3a i 3b (zdjęcia)

Klasa 2a (zdjęcia)

Klasa 2b (zdjęcia)

      Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej się koncentrują podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

      8 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Jutrosinie w klasach I-III zorganizowały wspólne śniadanie przyłączając się po raz pierwszy do programu „Śniadanie Daje Moc”. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się edukacją dzieci na temat zdrowego odżywiania.

      Dzieci z dużym zaangażowaniem przygotowywały wspólny posiłek, co sprawiło im wiele przyjemności. Mogły spróbować innych smaków, dowiedzieć się co lubią jeść na śniadanie inne dzieci oraz dlaczego śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia.

      W przygotowaniu posiłku uczestniczyli nauczyciele i rodzice, po czym w miłej i radosnej atmosferze spożywano wspólne śniadanie na stołówce szkolnej.

      Po zakończonej konsumpcji ułożono smakowite kanapki i sałatki na tacach i przygotowano „szwedzki stół”. Wtedy zaproszono na degustację pozostałych uczniów szkoły wraz z nauczycielami.

     Na holu szkoły widniała przygotowana wcześniej gazetka edukacyjna promująca cel udziału w akcji „Śniadanie Daje Moc”.

     Cała akcja uświadomiła ważność spożywania śniadania i jego zalet oraz kwestię zdrowego odżywiania. Sprawiła dzieciom wiele radości, a także satysfakcji z możliwości dzielenia się z innymi.

                Mamy nadzieję powtórzyć akcję za rok.

Anna Kaczor

Nauka pływania

  • Opublikowano: niedziela, 28 maj 2017 17:54

 

 

NAUKA PŁYWANIA - sezon wiosenny

                Dnia 17 marca 2017 r. rusza kolejna edycja nauki pływania dla uczniów klas II-VI. Celem tych zajęć jest doskonalenie elementarnych sposobów pływania.

Osoby, które zakwalifikowały się na zajęcia otrzymały Deklarację dla rodziców oraz szczegółowy Harmonogram wyjazdów.

 Anna Jamroży – koordynator projektu

 Podsumowanie projektu "Umiem pływać 2016" - 25.11.2016 r.

Podsumowanie kursu nauki pływania "Jesień 2016" r.

Na rok szkolny 2016/2017 zaplanowano naukę pływania w edycji jesiennej, w ramach projektu „Umiem pływać” dla uczniów klas I-III.  Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami stworzono grupę dla uczniów klas III – VI. We wrześniu opracowano harmonogram zajęć. Zajęcia odbywały zgodnie z planem, w każdy piątek i sobotę, po 2 godz. lekcyjne. Podczas 20-godzinnych zajęć na krytej pływalni w Miliczu, pod kierunkiem instruktorów, 62 uczniów brało udział w kursie nauki pływania.

W projekt zaangażowani byli nauczyciele naszej szkoły oraz rodzice uczniów biorących udział w zajęciach.

Dnia 25 listopada i 3 grudnia 2016 r. dokonano zakończenia zajęć. Wszyscy uczestnicy kursu nauki pływania otrzymali gratulacyjny medal oraz dyplom.

Koordynator projektu: Anna Jamroży

 NAUKA PŁYWANIA - C.D.

Od dnia 17 września 2016 r. rusza nauka pływania dla kolejnej grupy uczniów. Osoby, które zakwalifikowały się na zajęcia otrzymały deklarację dla rodziców oraz szczegółowy harmonogram wyjazdów.

 

Anna Jamroży – koordynator projektu

 

NAUKA PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU "UMIEM PŁYWAĆ"

W  tym roku szkolnym ruszyła kolejna edycja projektu "Umiem pływać". 30 uczniów klas I-III , w grupach 15-osobowych, na terenie basenu "Milicka fala" w Miliczu doskonali umiejętność pływania pod okiem 2 instruktorów.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Celem zajęć jest szczególnie:

- upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy

- uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą nauka pływania

- opanowanie przez uczniów elementarnych sposobów pływania

- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni

- nabycie umiejętności samoobsługi w szatni na terenie basenu

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zainteresowanie nauką pływania jest tak duże, iż szkoła czyni starania zorganizowania zajęć dla następnej grupy.

Dzieci, które zakwalifikują się otrzymają od koordynatora projektu informację oraz harmonogram zajęć.

Anna Jamroży - koordynator projektu