1. Statut Szkoły (do pobrania)

2. Rekrutacja do klasy I ( do pobrania) 

Karta informacyjna

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zasady rekrutacji do I klas SP Jutrosin 2024/2025

Wniosek o przyjęcie dziecka do SP Jutrosin zamieszkałego poza obwodem szkoły

Wniosek świetlica

Dane kontaktowe rodziców-Dziennik elektroniczny-RODO_VULCAN

 

 

3. Zgoda rodziców na zajęcia rewalidacyjne

4. Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2023/2024

5. Polityka ochrony dzieci SP w Jutrosinie