Kalendarz

  • Opublikowano: niedziela, 28 maj 2017 18:04

 

Terminarz roku szkolnego 2019/2020 – Szkoła Podstawowa  w Jutrosinie

 

 

 

Termin

Informacje

02.09.2019 r. godz. 9:00

Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020

11.09.2019 r.

godz. 17:00

Zebranie ogólne z rodzicami. Informacje dotyczące szczegółowych zasad i sposobów oceniania wewnętrznego. Sprawy bieżące. Zebrania klasowe z wychowawcami.

  6.11.2019 r.- g. 16:30-18:30

Zebrania z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3

7.11.2019 r. - g. 16:30-19:00

Zebrania z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8

Do 20.12.2019 r.

Wychowawcy przekazują uczniom informację  o przewidywanych śródrocznych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (informacja pisemna dla rodziców)

23.12.2019 - 1.01.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

2-3.01.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)

Do 14.01.2020 r.

Nauczyciele  informują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i  zachowania

21.01.2020 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

22.01.2020 r. - g. 16:30- 18:30

Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3

23.01.2020 r.- g. 16:30- 19:00

Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8

27.01 – 9.02.2020 r.

Ferie zimowe

01.04.2020 r.- g. 16:30 - 18:30

Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3

02.04.2020 r. - g. 16:30- 19:00

Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8

9.04 -14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04 - 23.04.2020 r.

Egzamin w klasie VIII – Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)

Do 26.05.2020 r.

Wychowawcy przekazują uczniom informację o przewidywanych końcoworocznych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (Informacja pisemna dla rodziców)

25.05 - 05.06.2020 r.

Wycieczki szkolne

12.06.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)

Do 16.06.2020 r.

Nauczyciele ustnie informują uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

Do 18.06.2020 r.

Wychowawcy klas informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

Do 19.06.2020 r.

Uczeń zgłasza pisemnie nauczycielowi chęć poprawy ocen podając o jaką ocenę się ubiega. Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu nie później niż do 12.06.2019 r. Sprawdzian ma formę określoną w wymaganiach edukacyjnych nauczyciela. W razie choroby nauczyciela uczeń zgłasza chęć poprawy u Dyrektora szkoły, a sprawdzian przeprowadza wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

22.06.2020 r.

Egzaminy klasyfikacyjne.

23.06.2020 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

26.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

Do 03.07.2020 r.

Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły dotyczące trybu ustalenia oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Od 24.08 do 28.08.2020 r.

Egzaminy poprawkowe