• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Kalendarz

 

 

Terminarz roku szkolnego 2021/2022 - Szkoła Podstawowa w Jutrosinie

 

 

 

Termin

Informacje

01.09.2021 r. godz. 9:00 Inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022

7.09.2021 r.

godz. 16:00
Zebranie ogólne z rodzicami uczniów klas 1-4. Informacje dotyczące szczegółowych zasad i sposobów oceniania wewnętrznego. Sprawy bieżące. Zebrania klasowe z wychowawcami.

8.09.2021 r.

godz. 16:00
Zebranie ogólne z rodzicami uczniów klas 5-8.  Informacje dotyczące szczegółowych zasad i sposobów oceniania wewnętrznego. Sprawy bieżące. Zebrania klasowe z wychowawcami.
3.11.2021 r.- g. 16:30-18:30 Zebrania z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3
4.11.2021 r. - g. 16:30-18:30 Zebrania z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8
12.11.2021 r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
Do 10.12.2021 r. Wychowawcy przekazują uczniom informację  o przewidywanych śródrocznych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (informacja pisemna dla rodziców)
23.12.2021 - 31.12.2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
Do 5.01.2022 r. Nauczyciele  informują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i  zachowania
7.01.2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
11.01.2022 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
12.01.2022 r. - g. 16:30- 18:30 Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3
13.01.2022 r.-  g. 16:30- 19:30 Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8
17.01 – 30.01.2022 r. Ferie zimowe
6.04.2022 r.- g. 16:30 - 18:30 Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 1-3
7.04.2022 r. - g. 16:30- 18:30 Zebranie z rodzicami (konsultacje) – klasy 4-8
14.04 -19.04.2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
2.05.2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
Do 22.05.2021 r. Wychowawcy przekazują uczniom informację o przewidywanych końcoworocznych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (Informacja pisemna dla rodziców)
24,25,26.05.2022 r. Egzamin w klasie VIII – Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
31.05 - 02.06.2022 r. Wycieczki szkolne
Do 10.06.2022 r. Nauczyciele ustnie informują uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
Do 14.06.2022 r. Wychowawcy klas informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania
Do 16.06.2022 r. Uczeń zgłasza pisemnie nauczycielowi chęć poprawy ocen podając o jaką ocenę się ubiega. Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu nie później niż do 21.06.2021 r. Sprawdzian ma formę określoną w wymaganiach edukacyjnych nauczyciela. W razie choroby nauczyciela uczeń zgłasza chęć poprawy u Dyrektora szkoły, a sprawdzian przeprowadza wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
17.06.2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)
20.06.2022 r Egzaminy klasyfikacyjne.
21.06.2022 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
24.06.2022 r. Zakończenie roku szkolnego
Do 02.07.2022 r. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły dotyczące trybu ustalenia oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Od 22.08 do 26.08.2022 r. Egzaminy poprawkowe

 Egzamin w klasie VIII -  Dni wolne od zajęć dydaktycznych  (na podstawie oceny mężczyzn z dnia 5.10.2010. Zmieniające wymagania w zakresie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)